Årsmötet 2017

Årsmötesprotokoll

För Segelsällskapet Birdieklubben 2017-03-10

Plats: Telefonhuset Långholmen

 1. Årsmötet öppnades av ordf Göthe Karsin som hälsade alla välkomna
 2. Röstlängd fastställdes att omfatta närvarande medlemmar, 7 st.
 3. Årsmötets behöriga kallelse godkändes av stämman.
 4. Dagordningen fastställdes utan ändringar.
 5. a) För att leda dagens förhandlingar valdes Gunnel Lagerstedt. Till sekreterare att föra dagens protokoll anmäldes Göthe Karsin.
 6. Verksamhetsberättelsen föredrogs tillsammans med årsredovisningen. Klubbens kassarapport föredrogs av Göthe Karsin. Årets resultat justerades i enlighet med kassarapporten till en förlust med 2.739 SEK.
 7. Revisionsberättelsen föredrogs av Gunnel Lagerstedt och lades till handlingarna.
 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året enligt revisorns rekommendation.
 9. Val av ledamöter, Gunnar Tidner föredrog valberedningens förslag, omval av sittande styrelse.
 10. Valberedning. Gunnar Tidner och Carin Engström valdes, Gunnar är sammankallande. Gunnar Tidner omvaldes till redaktör för Birdiebladet.
 11. Fastställande av budget och årsavgift. Kassörens budget visar ett underskott på ca 1.100 SEK. Den antogs av mötet. Årsavgiften kvarstår oförändrad med 100 SEK.
 12. Inga förslag har väckts av styrelsen eller inlämnats senast feb 2017.

b) För att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Gunnar Tidner och Christer Engström.

Till ordförande omvaldes Göthe Karsin

Till övriga ledamöter valdes Gunnel Lagerstedt, Anders Lillieqvist och Martin Eriksson.

Till revisor omvaldes Hans Andersson och som suppleant Åke Andersson.

 1. Diskuterades frågan om en eventuell upplösning av Birdieklubben. Mötet var ense om att klubben ska förberedas för en nedläggning. Anledningen är det kontinuerligt minskade medlemsantalet samt bristande intresse för klubbaktiviteter. Förslag till beslut kommer till nästa årsmöte. Under året diskuteras hur eventuella kvarstående medel ska överföras, hur länge pengarna räcker och vilka möjligheter som finns. Förslag finns om att kvarhålla en websida och en ev kamratförening för att bevara historik och tekniska förslags. Uppdrogs åt styrelsen att kontrollera hur medlemskapet i Svenska Seglarförbundet kan upphöra. Vi planerar att göra ett gediget slutnummer av Birdebladet med redovisning av läget och motiven för den planerade upplösningen av klubben.
 1. Inga övriga frågor fanns.
 2. Ingen övrig information fanns från Styrelsen.
 3. Mötet avslutades med en gemensam måltid på Långholmens Värdshus. Tack till Anders Lillieqvist för arrangemang av lokal för årsmöte och middagsbokning.

Stockholm 2017-03-14

Vid protokollet:

Göthe Karsin          

Justeras:

Gunnel Lagerstedt                                    Gunnar Tidner                       Christer Engström